آمفي تئاتر

سالن همایش مجتمع مسکونی پزشکان مشتاق واقع در طبقه همکف بلوک یک جهت برگزاری مراسم و گردهمایی ها احداث شده است 

گنجایش این سالن 120 نفر می باشد

همچنین از این سالن جهت نمایش فیلم و سریال برای ساکنین استفاده می شود و در روزهای هفته فیلم های سینمایی برای ساکنین به نمایش گذاشته می شود