هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره مجتمع

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره مجتمع پزشکان مشتاق

آقای دکتر حریری خزانه دار

آقای دکتر حریری

خزانه دار

 آقای علوی  عضو هیئت مدیره

آقای علوی

عضو هیئت مدیره

آقای دکتر یوسفی نایب رییس هیئت مدیره

آقای دکتر یوسفی

نایب رییس هیئت مدیره

آقای دکترنیلفروشان رییس هیئت مدیره

آقای دکترنیلفروشان

رییس هیئت مدیره

خانم مساجدی دبیر هیئت مدیره

خانم مساجدی

دبیر هیئت مدیره

آقای دکتر خوش فطرت بازرس

آقای دکتر خوش فطرت

بازرس