تاکسي تلفتي

تاکسی تلفنی محله مشتاق به مدیریت آقای مشتاق به وسیله پرسنل مجرب و وسایل نقلیه مناسب خدمات رفت و آمد ساکنین را ارائه می دهد